Verkoopsvoorwaarden

 

 1. De goederen of diensten worden door de verkoper geleverd binnen de in de overeenkomst gestelde termijn, vernoemd op de site.  De vermelde termijnen nemen aanvang na de ontvangst van de in de overeenkomst gestelde goederen, diensten of gegevens, eventueel voorafgaandelijk te leveren door de koper.
   
 2. De koper dient de geleverde diensten of goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten aan de verkoper binnen de 5 werkdagen schriftelijk worden gemeld aan het adres van de verkoper of zijn mailadres.  Na die termijn staat de verkoper nog enkel in voor de verborgen gebreken die het goed of de dienst ongeschikt maken en voor zo ver de verkoper dit gebrek hoorde te kennen. Melding van het gebrek dient schriftelijk te gebeuren met gedetailleerde omschrijving van het falen aan het (mail)-adres van de verkoper maar schorten de verplichting tot betalen van de koper niet op.
   
 3. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of te annuleren.  Overmacht is een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenissen na te komen. De opschorting of beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen gebeurt schriftelijk of per e-mail aan het adres van de andere partij. Prestaties die reeds gedeeltelijk werden geleverd zullen desgevallend in verhouding worden aangerekend.
   
 4. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, wanneer aan voornoemde ingebrekestelling binnen de 5 werkdagen geen nuttig gevolg wordt gegeven. Dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.
   
 5. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum
  Tijdige betaling van de factuur wordt gezien als een contractuele verplichting zoals vermeld in punt 4, onverminderd hier de mogelijkheid van de verkoper om de overeenkomst uit te voeren maar zonder ingebrekestelling een intrest van 6% op jaarbasis te berekenen, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 75 €. Elke wanbetaling brengt verder de eisbaarheid mee van alle nog openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

   
 6. Met uitzondering van wat in punt 2 wordt vermeld, is de verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door de verkoper geleverde producten, behalve in geval van zware fout of bewezen opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, verlies van rendement  of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel voor de koper of derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dit laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
   
 7. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand na bevestiging per mail door de verkoper aan het geregistreerde adres van de koper. De verkoper kan altijd en zonder motivatie de overeenkomst met een mogelijke koper weigeren

 • Bij aankoop van Credits:
  door het automatisch boeken van de aangekochte credits op de persoonlijke ‘credits’-rekening van de koper. Deze persoonlijke lopende rekening kan door de koper online geraadpleegd, geconsumeerd en gespijsd worden.

 • Bij het plaatsen van een vacature of agendapunt:
  De betrokken teksten worden door de koper direct in het online systeem van de verkoper ingegeven volgens een aangereikte methode, maar zijn onderworpen aan de validatie door de verkoper. De overeenkomst komt dan ook pas tot stand na de validatie door de verkoper per e-mail aan het geregistreerde adres van de koper. Deze bevestiging bevat summier de essentiële elementen van de koop, namelijk wat werd gekocht, voor welke prijs en een tijdsaanduiding (periode, aanvang,….)

 • Bij de aanvraag voor een abonnement op het tijdschrift:
  Bij ontvangst van de factuur in handen van de koper op het geregistreerde adres. Het eerste nummer wordt verstuurd in de maand volgend op de ontvangst van de betaling.

 • Bij de aankoop van een boek:
  Bij de aflevering van het boek op het adres van de koper zoals aangegeven bij de aankoop op de site van de verkoper. Bewijs van de aflevering wordt door de koerierdienst geleverd.